Ууршилтын талстжилтын гулсуур

  • Ууршилтын талсжилтын гулсуур

    Ууршилтын талсжилтын гулсуур

    Байгалийн хий цэвэршүүлэх байгууламжийн бохир усыг цэвэрлэхэд ууршуулах талсжилтын гулсуурыг Na2SO4-NaCl-H2O-ийн фазын диаграммтай хослуулан шинжлэх шаардлагатай.Ууршилтын талсжилт нь давс, усыг салгах үйл явц төдийгүй органик бус давс бүрийн уусах шинж чанарыг хослуулж, ууршуулах талстжуулалтын системд органик бус давсыг үр дүнтэйгээр ялгах боломжтой.